Kjøpsvilkår Skårebo Energi AB

Generelt

Disse vilkårene gjelder fra og med 1. januar 2023 («Kjøpsvilkårene»). Vi har rett til å justere kjøpsvilkårene som gjelder for avtalene som inngås etter denne datoen.

Kjøpsvilkårene utgjør sammen med bestillingen din, som bekreftes med en ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for kjøpet. Kjøpsvilkårene og annen informasjon på skarebo.se finnes bare på svensk. Omfanget av tjenestene og produktene bestemmes av disse kjøpsvilkårene og ordrebekreftelsen. Handlingene utfyller hverandre. Ved motstridende opplysninger i kjøpsvilkårene og ordrebekreftelsen gjelder bestemmelsene i ordrebekreftelsen, med mindre omstendighetene åpenbart tilsier noe annet.

For å kunne handle på skarebo.se og i forhandlerportalen må du ha fylt 18 år. For å kunne handle i forhandlerportalen må du være godkjent som bruker og ha tilgang til en personlig brukerkonto.

Disse kjøpsvilkårene gjelder når du legger inn en bestilling via skarebo.se, forhandlerportalen eller via en av våre selgere. Vilkår som er spesifikt rettet mot forbruker, forhandler eller næringsdrivende gjelder kun for kjøpere som oppfyller definisjonene i punkt 1 nedenfor.

Hvis kjøpsvilkårene stiller krav til skriftlig dokumentasjon, oppfylles dette via e-post, SMS, brev eller lignende.

1. Parter og definisjoner

«Selgeren» er: Skårebo Energi AB som selger varer på skarebo.se. Selgeren omtales også nedenfor som «vi», «oss», «Skårebo».

Kontaktinformasjon for Skårebo Energi AB:

Org.nr. 559277-1355

Hovedkontorets adresse: Industrigatan 18, 553 02 Jönköping, Jönköpings län.

Telefon til kundeservice: 010 – 33 33 319

«Kjøperen» er: forbrukeren, forhandleren eller næringsdrivende som er angitt som kjøper i bestillingen, og heretter også omtalt som «kunden», «du», «deg», «din» eller «ditt».

«Forbruker» er: den fysiske personen som hovedsakelig handler for formål som faller utenfor næringsvirksomhet.

«Næringsdrivende» er: den fysiske eller juridiske personen som handler for formål tilknyttet sin egen næringsvirksomhet – med unntak av forhandlere.

«Forhandler» er: den fysiske eller juridiske personen som handler for formål tilknyttet sin egen næringsvirksomhet, med det formål å videreselge de kjøpte produktene.

«Sluttkunde» er: den fysiske eller juridiske personen som en f videreselger produktet til.

«Produkter» er: alle produkter som selges av Skårebo til kjøperen..

2. Salgsvilkår

Etter at vi har mottatt bestillingen din, bekrefter vi den og sender automatisk en ordrebekreftelse til e-postadressen du har oppgitt. Les ordrebekreftelsen nøye når du mottar den, og kontroller at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen.

Avvik mellom bestillingen din og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du enten kan godta eller avslå. Hvis du som næringsdrivende eller forhandler ikke ønsker å godta tilbudet, skal du gi oss skriftlig beskjed om dette innen [7] dager fra du mottok ordrebekreftelsen. Unnlatelse av å gjøre dette anses som en aksept. Hvis du har bestilt mer enn ett produkt, kan det hende du mottar produktene i separate forsendelser.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere hele eller deler av bestillingen din hvis produktet er utsolgt eller av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig. Hvis et produkt er utsolgt/utilgjengelig, får du en beskjed om det, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du får muligheten til å godta vårt nye tilbud med endringene vi oppgir i forhold til den opprinnelige bestillingen, eller kansellere bestillingen fullt og helt. Beskjed om dette skal gis innen [7] dager etter at du som næringsdrivende eller forhandler har mottatt forslaget om erstatningsprodukt. Hvis det ikke gis beskjed, kan vi fritt velge mellom å fullføre eller kansellere bestillingen.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillinger som er ment for videresalg. Under ingen omstendigheter er en bestilling bindende før vi har gitt en skriftlig ordrebekreftelse.

Skårebo forbeholder seg retten til å sette og endre kredittgrense for kunden. I tillegg har Skårebo rett til å kreve forskuddsbetaling, motregne innestående krediteringer, si opp kundens konto eller slutte å levere i samsvar med disse kjøpsvilkårene hvis kunden går konkurs eller under rekonstruksjon, har innstilt sine betalinger, gjentatte ganger har betalt fakturaer for sent eller ikke i det hele tatt, eller hvis det ellers er grunn til å anta at kjøperen er insolvent eller på annen måte bryter disse vilkårene.

Dersom selgeren har begått en betydelig skrive- eller trykkfeil, kan selgeren ensidig endre, slette eller avvise bestillingen. Dette gjelder også hvis kunden har mottatt en ordrebekreftelse eller lignende.

Skårebo tar forbehold om eventuelle bilde- og skrivefeil på nettstedet. Skårebo har rett til å korrigere eventuelle feil og oppdatere eller endre informasjonen på nettstedet. Hvis det er oppgitt feil pris for en vare som kunden har bestilt, vil kunden bli varslet og Skårebo vil avvente kundens godkjenning av den endrede prisen før kundebestillingen sendes. Bilder og annen informasjon på nettstedet er kun ment for illustrasjonsformål, og Skårebo garanterer ikke at bildene gjengir varens nøyaktige utseende eller funksjoner. Noe fargeavvik kan forekomme avhengig av oppløsning, fotokvalitet og skjerm.

Vi kan i enkelte tilfeller ta hensyn til endringer i innlagt bestilling frem til varen sendes fra vårt lager.

Vi har rett til å justere avtalt pris ved eventuelle kostnadsendringer på grunn av myndighetstiltak, ved eventuelle kostnadsendringer som er forårsaket av krig, pandemi eller annet kriseforhold med lignende effekt og som gjelder materiale eller tjeneste som er nødvendig for vår levering, ved eventuelle kostnadsendringer som skyldes unormale prisendringer vedrørende materiale eller tjeneste som kreves for utførelsen av leveringen. En unormal prisendring skal i samsvar med disse kjøpsvilkårene være en prisendring som overstiger 5 %.

Hvis kunden logger inn via nettstedet, er kunden ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til sin egen konto og passord, og i den grad det er tillatt i samsvar med gjeldende lovgivning, samtykker kunden i å påta seg ansvaret for alle aktiviteter som skjer via kundens konto. Kunden må iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at passordet holdes hemmelig og sikkert. Kunden må informere Skårebo umiddelbart hvis kunden har grunn til å anta at noen andre har fått kjennskap til passordet eller hvis passordet brukes, eller sannsynligvis vil bli brukt, på en uautorisert måte. Skårebo forbeholder seg retten til å deaktivere en konto hvis det er mistanke om at kontoen brukes på en uautorisert måte. Skårebo informerer kunden umiddelbart ved slik mistanke og aktiverer kontoen på nytt etter at kunden har forsikret seg om at kontoopplysninger og passord er sikre.

Kunden er ansvarlig for at riktig leverings- og fakturaadresse er angitt for sin egen konto. Ved feilaktige leverings- eller fakturainformasjon i forbindelse med innlagt ordre forbeholder Skårebo seg retten til å kreve et administrasjonsgebyr tilsvarende kostnaden for å rette opp feilen.

Skårebo forbeholder seg retten til å ta tilbake solgte produkter, som skal holdes atskilt fra kundens egne varer og tydelig merkes som Skårebos produkter, inntil kunden har oppfylt samtlige betalingsforpliktelser i samsvar med disse kjøpsvilkårene.

3. Betaling

Når du handler hos Skårebo er det Skårebo Energi AB som håndterer betalingen. Ved spørsmål om betaling kan du kontakte Skårebos kundeservice på 010 – 33 33 319.

I forhandlerportalen vår vises prisene ekskl. mva. Ordreoversikten inkluderer alle kostnader forbundet med varen, for eksempel porto, emballasje osv.

Vi fakturerer etter levering og fakturaen fra oss sendes av Skårebo Energi AB til deg. Betalingsbetingelser er 20 dager netto for forhandler eller næringsdrivende, med mindre annet er avtalt.

Merk at du alltid må oppgi et fullstendig personnummer eller organisasjonsnummer ved kjøp med faktura. Ved kjøp med faktura kan det foretas en vanlig kredittsjekk, og levering kan nektes hvis en slik kredittsjekk indikerer manglende betalingsevne.

Ved forfalt betaling krever vi forsinkelsesrenter i samsvar med gjeldende svensk lov om renter ved forsinket betaling (Renteloven 1975:635). Avgifter kan også bli belastet i samsvar med svenske lover for inkasso (Inkassoloven 1974:182) samt (Lov om erstatning for inkassokostnader m.m. 1981:739).

Ved abonnementskjøp, der et avtalt beløp for eksempel skal trekkes hver måned, lagres betalingsinformasjonen din kryptert og sikkert hos vår betalingsformidler og kan bare brukes av vår leverandør til å gjennomføre transaksjonen. Samtykke til dette innhentes også under kjøpsprosessen.

4. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer via metoden som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi bærer risikoen for produktene til de overtas av deg, det vil si når du har mottatt produktene. Hvis produktet ikke overleveres i tide og det skyldes kunden eller forhold som kunden er ansvarlig for, overføres risikoen til kunden når Skårebo har gjort det som er pålagt for å levere varene.

Ved hjemlevering må du huske at du selv har ansvar for å ta inn produktene, og at du må være på plass for å motta varene. Vi kan kreve legitimasjon før vi overleverer varene.

4.1 Leveringsvilkår

Levering av lagerførte produkter skjer vanligvis innen 1–3 virkedager.

All levering gjøres av DB Schenker.

Vi bruker ALEM09 (E-mobility)

Vi leverer fraktfritt ved ordrer over 2500 kr ekskl. mva.

Ved en ordreverdi mindre enn eller lik 2500 kr ekskl. mva. tilkommer frakt med kr 139 ekskl. mva.

Ordre bestående av betongfundament og ladestolpe belastes alltid med kr 139 ekskl. mva.

Ved levering med pall påløper det et gebyr på 250 kr per EUR-pall og 79 kr per pallekarm. Maks avgift per forsendelse er 1 000 kr uavhengig av antall paller.

Leveringsvilkår: Med mindre annet er avtalt, gjelder EXW i samsvar med Incoterms 2020

Lossing uten kvittering: Skårebo, eller transportpartneren til Skårebo, forbeholder seg retten til å sette av gods uten kvittering dersom mottaker ikke er på angitt leveringssted eller besvarer telefonsamtale. Risikoen for et produkt og leveringen overføres til kjøperen ved overlevering av produktet, med mindre annet er avtalt mellom partene.

Hjemlevering skjer kun på steder der vi kan nå frem til leveringsadressen med bilene våre, på kjørevei.

Hvis leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så snart vi får kjennskap til det, samt informasjon om, og eventuelt når, levering kan skje, eller om produktet/produktene er utsolgt.

Skårebo har rett til nødvendig forlengelse av leveringstiden hvis Skårebos ferdigstillelse forsinkes, forhindres eller vanskeliggjøres på grunn av omstendigheter utenfor Skårebos kontroll, for eksempel, men ikke utelukkende, leveringsforsinkelse hos leverandør, forstyrrelser i strømnettet, programvareoppdateringer eller programvarefeil hos tredjepart, pandemi, streik, torden, arbeidskonflikt, brann, brannfare, oversvømmelse, opprør, myndighetsbeslutninger eller forskrifter, terrorisme, som Skårebo ikke med rimelighet kunne forvente ved inngåelse av avtalen, og som Skårebo heller ikke med rimelighet kunne unngått eller overvunnet følgene av hindringen.

Skårebo er ikke forpliktet til å utføre leveringen eller tjenesten hvis det foreligger en hindring som innebærer at utførelsen vil medføre urimelige ulemper eller kostnader for Skårebo.

Ved forsinkelse kan kunden holde tilbake betaling, men bare så mye av betalingen som kreves for å gi kunden sikkerhet for kravet til ferdigstillelse av tjenesten eller levering av produktet.

Hvis du har bestilt flere produkter, kan det hende du mottar produktene i separate forsendelser.

5. Reklamasjon, retur og ansvar

5.1 Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene, skal du så snart som mulig undersøke om leveringen samsvarer med ordrebekreftelsen, om produktene er skadet under transporten eller om produktene på annen måte har feil eller mangler.

Hvis produktene har feil eller mangler som Skårebo er ansvarlig for i samsvar med gjeldende avtale, kan du kreve at feilen utbedres hvis dette kan skje uten urimelig kostnad for Skårebo. Varsling om feil og mangler ved produktene kan gjøres til oss muntlig eller skriftlig. Reklamasjon må skje innen [8] dager etter at du har oppdaget eller burde oppdaget feilen eller mangelen. Reklamasjonsretten gjelder i to år etter at du har mottatt produktet, med mindre annet følger av en garanti eller lignende erklæring. Reklamasjonen må rettes til selgeren, det vil si Skårebo Energi AB. Ved kjøp gjennom bedrift med eller uten installasjon gjelder Avtale 90.

5.2 Ansvar

Skårebo er forpliktet til å utbetale erstatning for direkte tap som vi har forårsaket ved å bryte disse kjøpsvilkårene. Kunden skal gjøre sitt ytterste for å minimere tapet. Erstatning for indirekte tap skal ikke utbetales.

Skårebo er ikke forpliktet til å erstatte kunden for tap på grunn av omstendigheter utenfor Skårebos kontroll, inkludert leveringstider og feil forårsaket av det statlige og/eller lokale strømnettet.

Skårebo er ikke ansvarlig for å erstatte kunden for tap i næringsvirksomhet.

Med mindre annet følger av produktansvarsloven (1992:18) eller annen preseptorisk lovgivning, er Skårebo ikke ansvarlig for materiell skade eller ren formueskade på grunn av produktskade som kan knyttes til produkt som er videresolgt av forhandler.

Hvis en tredjepart gjør gjeldende rett til slik erstatning ved å rette krav mot Skårebo, har Skårebo rett til å få tilbakebetalt av forhandleren det han har betalt til tredjepart (samt eventuelle rimelige utgifter til juridisk bistand) i samsvar med en endelig dom eller forlik som er godkjent av forhandleren.

5.3 Retur

Returvare skal være godkjent av selgeren, og kunden er ansvarlig for å oppgi ordre- eller fakturanummer, antall kolli og vekt til selgeren. Etter avtale mellom kunden og selgeren oppgir selgeren et returordrenummer som på en tydelig måte noteres på samtlige kolli uten merking skjer direkte på varen.

Returvarer skal returneres ubrukt, i ny tilstand, i uåpnet emballasje og i uskadet originalemballasje. Pakking må utføres på en slik måte at transportskader unngås.

Lagerførte varer krediteres først etter at Skårebo har utført kvalitetskontroll og godkjent returvaren. Varer som ikke tas i retur:

– Varer kjøpt for mer enn seks måneder siden.

– Varer i åpnet emballasje.

– Esker med brutt plombering.

– Varer som er utgått av standard sortimentet.

– Unike kabellengder tilpasset kunden.

– Varer i skadet emballasje eller uten emballasje.

– Ordreverdi under 500 kr godkjennes ikke, med unntak av varer der det foreligger reklamasjon.

– Ved ikke-godkjent retur kan kjøperen få varen i retur, eller be om at varen kastes. For denne tjenesten belastes kjøperen 200 kr i håndteringskostnader.
Lagerførte varer som returneres og som ikke er feil varer, belastes med et returfradrag på 15 %.

Varer som ikke er lagerført på Skårebos lager og som er anskaffet på kundens forespørsel krediteres etter godkjenning av leverandør. Kreditt til kunde utstedes etter at leverandøren har godkjent og kreditert varen. Returfradrag på 15 % gjelder utover kostnadene som leverandøren debiterer. I tillegg kommer frakt og administrasjonskostnader på minimum 139 kr. Returer som skjer på grunn av feil på varen, reguleres først etter at leverandøren har gitt sin uttalelse. Synlige transportskader skal meldes direkte til transportøren i forbindelse med mottak av godset.

5.4 Force Majeure

Ingen av partene skal overfor den andre parten være ansvarlig for manglende eller forsinket oppfyllelse av sine forpliktelser i samsvar med disse kjøpsvilkårene eller for annen manglende oppfyllelse, hvis slik forsinkelse eller manglende oppfyllelse er forårsaket av leveringsforsinkelse hos leverandør, forstyrrelser i strømnettet, programvareoppdateringer eller programvarefeil hos tredjepart, pandemi, streik, torden, arbeidskonflikt, brann, brannfare, oversvømmelse, opprør, myndighetsbeslutninger eller forskrifter, terrorisme eller av andre omstendigheter utenfor partens rimelige kontroll («Force majeure-hendelse»). Parten som er forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser i samsvar med disse kjøpsvilkårene på grunn av en force majeure-hendelse, skal umiddelbart informere den andre parten om en slik hendelse og iverksette rimelige tiltak for å fjerne eller overvinne hindringen for å oppfylle avtalen. Hvis en force majeure-hendelse pågår i mer enn [3] måneder, skal begge parter ha rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning, men uten krav om skadeserstatning.

10. Personopplysninger

Ved kjøp fra oss vil vi behandle personopplysningene dine. Vi samler inn informasjon fra deg når du kontakter oss via et kontaktskjema på nettstedet vårt. Den innsamlede informasjonen inkluderer navn, e-postadresse og telefonnummer (hvis du fyller det ut i kontaktskjemaet). Når du besøker nettstedet, mottar og lagrer vi dessuten automatisk informasjon fra datamaskinen og nettleseren din, inkludert IP-adressen din, informasjon om programvare og maskinvare og den forespurte siden.

Bruk av informasjon og formål. Informasjonen vi samler inn fra deg kan brukes til å: Kontakte deg via e-post eller telefonnummer (hvis du fyller det ut i kontaktskjemaet), forbedre nettstedet vårt, forbedre kundeservicen og ditt behov for hjelp. Vi er de eneste som eier informasjonen som samles inn på dette nettstedet. Dine personopplysninger vil ikke bli solgt, utvekslet, overført eller delt med andre selskaper, for noe formål, uten ditt samtykke, unntatt når det er nødvendig for å oppfylle en forespørsel og/eller overføring, f.eks. for å sende en bestilling.

Utlevering til tredjepart. Vi selger, handler eller på annen måte overfører ikke personopplysninger til tredjeparter. Dette inkluderer ikke betrodde tredjeparter som hjelper oss med å drive virksomheten vår, med krav om at disse partene samtykker i å holde informasjonen konfidensiell.

Personvern. Vi iverksetter en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger. Vi bruker avanserte krypteringsmetoder for å beskytte sensitive opplysninger som overføres via internett. Kun medarbeidere som skal utføre en spesifikk jobb (for eksempel fakturering eller kundeservice) får tilgang til personopplysninger. Datamaskinene/serverne som brukes til å lagre personopplysninger lagres i et sikkert miljø.

Informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tilgangen til nettstedet vårt og identifisere tilbakevendende besøkende. I tillegg forbedrer våre informasjonskapsler brukeropplevelsen ved å spore og målrette brukerens interesser. Vår bruk av informasjonskapsler er ikke tilknyttet personopplysninger på nettstedet vårt.

Slette personopplysninger. Vi bruker e-postadressen du oppgir til å sende deg informasjon og oppdateringer om bestillingen din, individuelle nyhetsbrev, relatert produktinformasjon osv. Du kan når som helst kontakte oss på kontakt@skarebo.se for informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, eller hvis du ønsker at vi sletter personopplysningene dine.

Samtykke. Ved å bruke nettstedet og kontaktskjemaet vårt godtar du personvernerklæringen vår.

12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, skal tvisten avgjøres av en domstol.

13. Abonnement

Hvis du har tegnet et abonnement, for eksempel Skårebo Monta Services, eller et Produkt med abonnement, godtar du Skårebos vilkår. Du må ha fylt 18 år for å kunne bestille abonnement.